top of page
CDT UK IRELAND.PNG

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

CDT Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş (“Şirket”) olarak, olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”) ve ilgili mevzuatlar kapsamında kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem vermekteyiz. Bu kapsamda şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine uygun hareket etmek amacıyla şirketimizce işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Şirketimiz tarafından müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile bunların yetkili ve çalışanlarının Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi, Mesleki Deneyim Bilgisi, Finans Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi ve Fiziksel Mekân Güvenliği kategorilerindeki kişisel verileri;

 • Bizlerle web sitesi ya da diğer iletişim kanallarıyla iletişime geçilmesi halinde iletişime geçilen konularda yardımcı olabilmek, soru ve talepleri cevaplayabilmek ve görüş ve önerilerin değerlendirilmesi

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ile, sözleşmenin ifası kapsamındaki sözleşmeden ve mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek

 • Yerel ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan bilgi saklama, raporlama, bildirim ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, faaliyetleri mevzuata uygun yürütebilmek

 • Şirket tarafından yürütülen iletişim, pazarlama, satış, satın alma operasyonları ile şirket sistemleri ve uygulamalarının yönetimi faaliyetlerini yürütmek

 • Yasal uyuşmazlıklar bulunması halinde savunma hakkımızı kullanabilmek, hukuk işlerinin takibi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yerine getirilmesi

 • Ticaret Kanunu, Vergi Kanunu vb. yasal mevzuattan kaynaklanan muhafaza ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmek

 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analiz, segmentasyon ve CRM çalışmalarını yürütmek

 • Sistemsel alt yapıların güveliği ile bilgi güvenliği süreçlerinin gereği gibi yerine getirilmesi için gerekli desteğin alınması ve takibi

 • Satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında bilgilendirme, kampanya ve avantajlar ile etkinliklerin duyurulması

 • Resmi makamlardan gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi Kanun’un 5. Maddesinde yer alan; Kanunlarda açıkça ön görülmüş olması, Bir sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, Veri sorumlusu şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz. Tanıtım ve pazarlama amaçlı ileti gönderimi gibi yasal mevzuatın gereklilikleri kapsamında açık rızanızın alınması gereken spesifik durumlarda ise açık rızanız hukuki sebebine dayanıyoruz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz; şirketimize beyan edilen veya çalışanlarımızca öğrenilen bilgilerin bu kişilerce sistemlerimize kaydedilmesi, telefon, internet sitemiz, e-posta adreslerimiz, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında tarafımıza iletilen bilgi ve belgelerin kaydedilmesi, iletişim formlarımız vasıtasıyla bizzat kendiniz/çalıştığınız firma/kurum tarafından iletilmesi üzerinde otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Tarafınıza ait kişisel verileri; yukarıda sayılan amaçların yerine getirilmesiyle sınırlı olarak CRM, ticari ileti gönderimi gibi alanlarda destek aldığımız hizmet sağlayıcılara, tedarikçilerimize, tarafınıza sunduğumuz hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında ilişkide olduğumuz iş ortaklarımıza aktarabiliriz. Ayrıca kişisel verileriniz yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ve yasal mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişi olarak Kanun’un 11.maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 1. Haklarınızla İlgili Başvuru Yöntemleri

İlgili kişi olarak Şirketimize, KVKK ile ilgili talep ve bildirimlerinizi internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak;

 • Kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak “Görele Mah. Bahri Yaşar Yılmaz Cad. Simya Çıkmazı Sok. No:18 34825 Beykoz İstanbul” adresine şahsen başvuru ya da noter vasıtasıyla,

 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile,

 • Sistemimizde kayıtlı E-posta adresinizi kullanarak info@cdtas.com.tr  adresine e-posta  göndererek iletebilirsiniz.

bottom of page